các phim và chương trình truyền hình có sự tham gia của byeon woo seok

Đóng nằm trong Kim Da Mi, Jeon So Nee trong “Tri kỷ” (Soulmate/Thất Nguyệt và An Sinh phiên bản Hàn), Byeon Woo Seok là cái brand name được quan hoài.