collagen sâm tố nữ

Thành ph&#7847n Viên u&#7889ng Collagen Sáng H&#7891ng Da- Sâm t&#7889 n&#7919 nhau bầu c&#7915u

M&#7895i viên 1250mg với ch&#7913a:

Bạn đang xem: collagen sâm tố nữ

Nhau bầu c&#7915u................................................300mg

Collagen........................................................200mg

Glutathion 40%.............................................200mg

Vitamin C......................................................100mg

Sâm t&#7889 n&#7919........................................................50mg

Pregnenolone...................................................20mg

Coenzyme Q10................................................15mg

Grapeseed oil (d&#7847u h&#7841t nho).............................10mg 

Vitamin E........................................................400IU 

Xem thêm: số chủ đạo là số 7

Biotin...........................................................100mcg

Ph&#7909 li&#7879u: v&#273 1 viên

 

Viên u&#7889ng Collagen Sáng H&#7891ng Da - Sâm t&#7889 n&#7919 nhau bầu c&#7915u

Công d&#7909ng Viên u&#7889ng Collagen Sáng H&#7891ng Da- Sâm t&#7889 n&#7919 nhau bầu c&#7915u

B&#7893 sung sâm t&#7889 n&#7919, collagen, nhau bầu c&#7915u và những ch&#7845t ch&#7889ng lão hóa h&#7895 tr&#7907 b&#7843o v&#7879, t&#259ng tính &#273àn h&#7891i cho tới domain authority, gom gi&#7843m oxi hóa domain authority, cho tới domain authority sáng sủa &#273&#7865p, c&#259ng m&#7883n. 

&#272&#7889i t&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ng Viên u&#7889ng Collagen Sáng H&#7891ng Da- Sâm t&#7889 n&#7919 nhau bầu c&#7915u

  • Ng&#432&#7901i b&#7883 oxi hóa da: domain authority thô, s&#7841m, nám domain authority, tàn nhang, domain authority tầm thường &#273àn h&#7891i, nhi&#7873u n&#7871p nh&#259n.
  • Ng&#432&#7901i th&#432&#7901ng xuyên ti&#7871p xúc v&#7899i những y&#7871u t&#7889 tạo nên lão hóa (tia UV, hóa ch&#7845t) với h&#7841i cho tới domain authority. 
  • Ng&#432&#7901i với nhu c&#7847u ch&#259m sóc và thực hiện &#273&#7865p da

Cách dùng Viên u&#7889ng Collagen Sáng H&#7891ng Da- Sâm t&#7889 n&#7919 nhau bầu c&#7915u

  •  Ngày u&#7889ng 2 l&#7847n, m&#7895i l&#7847n 1 viên. U&#7889ng tr&#432&#7899c &#259n sáng sủa 30' ho&#7863c sau &#259n sáng sủa 1 gi&#7901.
  •  Duy trì: u&#7889ng 1 viên/ l&#7847n, ngày một l&#7847n

B&#7843o qu&#7843n

N&#417i thoáng đãng, rời độ sáng m&#7863t tr&#7901i. &#272&#7875 xa xăm t&#7847m tay tr&#7867 em

Quy cơ hội &#273óng gói

H&#7897p 3 l&#7885 x 15 viên

Xem thêm: kem thu nhỏ lỗ chân lông skii

S&#7843n xu&#7845t t&#7841i

Công ty CP d&#432&#7907c ph&#7849m Oshii

Phân ph&#7889i b&#7903i

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn &#273&#7847u t&#432 và phân phát tri&#7875n V&#7841n Tam

S&#7843n ph&#7849m này là th&#7921c ph&#7849m  ch&#7913c n&#259ng, ko ph&#7843i là thu&#7889c, không tồn tại tác d&#7909ng thay cho th&#7871 thu&#7889c ch&#7919a b&#7879nh. &#272&#7885c k&#7929 h&#432&#7899ng d&#7851n tr&#432&#7899c Khi s&#7917 d&#7909ng.