văn khấn chua huong

Bạn đang xem: văn khấn chua huong

Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì miếu Hương với những tăng ni, bụt tử và đại biểu thắp hương trong thời gian ngày khai hội năm năm nhâm thìn. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN


Bài “Văn khấn Mẫu Thượng Ngàn ở miếu Hương” (khấn bên trên thông thường Trấn Song)

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Hương kể từ bọn chúng con cái dốc lòng kính bái Đức Chúa Thượng Ngàn đỉnh thượng cao tô triều mường Sơn Tinh Công chúa Lê Đại Mại Vương Ngọc Điện Hạ.

Kính lạy:

- Đức Thượng Ngàn Chúa Tể Mị Nương Quế Hoa Công Chúa tối tú tối linh, thống trị tám mươi kiểu mẫu cửa ngõ rừng nhập cõi Nam giao phó.
- Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần, Bát cỗ tô trang, mươi nhì Tiên Nương, Văn võ thị vệ, Thánh cô Thánh cậu, Ngũ hổ Bạch xà đại tướng tá.

Hương tử con cái là: …………………………………………………………….

Cùng gia quyến, ngụ tại: ……………………………………………………..

Nhân liên hoan miếu Hương - thị xã Mỹ Đức - Thành phố thủ đô hà nội, bọn chúng con cái thân thiết cho tới …………… phủ chúa bên trên ngàn, châm nén tâm mùi hương kính dưng lễ phẩm, một dạ chí trở thành, lẹo tay khấn nguyện. Cúi van lơn lượng cả bao dong, thể đức hiếu sinh, đi ra tay cứu giúp vớt, chừng cho tới bọn chúng con cái nằm trong cả gia quyến tứ mùa được chữ bình an, tám tiết hưng long phát đạt, lộc tài quảng tiến bộ, việc làm khô hanh thông, giải vận hóa giải, biến hóa hung trở thành cát, thay đổi họa đi ra tường, như mong muốn sơ cầu, tòng tâm sở nguyện.

Giãi tấm lòng trở thành, cúi van lơn triệu chứng giám.

Cẩn tấu.

Văn khấn Thành Hoàng ở miếu Hương (khấn bên trên Đền Trình, Đền Trấn Song)

Nam tế bào A Dì Đà Phật!

Nam tế bào A Dì Đà Phật!

Nam tế bào A Dì Đà Phật!

Kính lạy: Đức Đại Vương Thành Hoàng

Mỹ hiệu là: Hiển Quang

Hôm ni bên trên …………………………………………………………… chùa  Hương - thị xã Mỹ Đức - Thành phổ thủ đô hà nội là ngày:

Tín căn nhà bọn chúng con cái là:

Trước Thần vị cửa ngõ Đức Đại Vương Thành Hoàng, bọn chúng con cái kính nghĩ: Thần giáng phúc lành lặn từng vùng, tứ phương được nhờ anh minh, khí linh thể hiện tại rõ nét, muôn thuở uy linh hiển hách. Cảm bội thần minh hằng hùn, vì vậy điển lễ khôn ngoan quên.

Nay nhân Lê hội miếu Hương, môn sinh con cái van lơn kính biện trầu rượu, xôi thịt, dưng van lơn được nhập lễ Phật, lễ Thánh, lễ Mẫu điểm Hương Tích cầu yên ổn, câu phúc. Củi hòng Thần giáng lâm thụ hường lễ phẩm. Cúi van lơn độ trì, ban từng điều lành lặn, tứ mùa ko tật căn bệnh hiểm túng, muôn bọn họ được an sung sướng no đầy đủ. Binh đao sương lửa, chẳng lo ngại cho tới dân lừa lọc, bão lụt, nắng nóng hạn ko hoành hành điểm làng mạc mạc. Mượn nén mừi hương nhằm phân bua ỷ lại nguyện, hòng cao minh chiếu cố lòng trở thành. Kính ngỏ điều quê, van lơn thần soi thấu.

Chúng con cái lại kính mời: Các quan tiền chân tay miêu tả hữu phò miêu tả Đức Tôn Thần nằm trong tòng tự động và cung thỉnh Hậu Thổ Linh Thần lai thụ hưởng trọn.

Giãi tấm lòng trở thành, cúi van lơn triệu chứng giám.

Bài Văn khấn ban Tam chỉ ở miếu Hương (khấn bên trên ban Tam chỉ ở miếu Hương)

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Hương tử con cái van lơn thành ý kính bái mươi phương chư Phật, chư vị Bồ Tát; chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp thiện thần, Thiên long chén cỗ.

Hôm ni bên trên …… miếu Hương, thị xã Mỹ Đức, Thành phố thủ đô hà nội là ngày: ……….

Tín căn nhà con cái là: ………………………………………………………………………

Cùng gia quyến, ngụ tại: …………………………………………………………

Thành tâm dưng lễ bạc nằm trong sớ trạng (nếu viết lách sớ bịa bên trên mâm lễ vật) lên cửa ngõ mươi phương thông thường trụ Tam chỉ.

Chúng con cái van lơn dốc lòng kỉnh lễ.

- Đức Phật A Di Đà giáo căn nhà cõi đặc biệt lạc phương Tây.

- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo căn nhà cõi Sa Bà.

- Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo căn nhà cõi phương Đông.

- Đức Thiên thủ, Thiên nhẫn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu giúp cay đắng cứu giúp nàn, linh giác Quan Thế Âm Bồ Tát.

Xem thêm: phim vo thuat 2018

Kính bái Hộ pháp thiện thần chư thiện Bồ Tát, kính van lơn chư vị rủ lòng kể từ bi, độ trì hộ trì cho tới con cái, nguyện được… (công danh, tiền lộc, hóa giải, bình an…). Nguyện van lơn chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm trở thành (sớ trạng) chứng tỏ, triệu chứng giám cho tới con cái được tai qua loa nàn ngoài, điều lành lặn mang lại, điều dữ tan biến, phát tài - phát lộc thịnh vượng, gia trung mạnh khỏe mạnh, xấp xỉ thuận hòa thịnh vượng phát đạt.

Chúng thế giới phàm trần tục tội tình còn nhiều. Cúi hòng Phật, Thánh kể từ bi đại xá cho tới con cái (và cho tới gia đình) được tai qua loa nàn ngoài, từng sự đảm bảo chất lượng lành lặn, sở cầu như mong muốn nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng trở thành cúi van lơn triệu chứng tách.

Cẩn tấu.

Bài Văn khấn Đức Ông ở miếu Hương (khấn bên trên ban Đức Ông)

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Kính bái Đức Ông Tu Đạt Tôn fake, Thập chén long thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm ni bên trên …………. miếu Hương thị xã Mỹ Đức, Thành phố thủ đô hà nội, ngày ………… mon …………… năm ………..

Tín căn nhà con cái là: ……………………………………………………………………..

Cùng gia quyến, ngụ tại: ………………………………………………………..

Trước năng lượng điện Đức Ông, thành ý kính lễ, hiến dưng vật phẩm, kim ngân tịnh tài. Chúng con cái kính tâu lên Ngài Tu Đạt Đa Tôn Giả kể từ cảnh trời cao xét soi. Chúng con cái kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể thống trị nội tự động với những Thánh bọn chúng nhập cảnh miếu đây:

Chúng thế giới trần trần tục phạm sai, trước năng lượng điện Đức Ông sám ăn năn ân hận, kính van lơn Đức Ông cởi lòng tế chừng, chở che bọn chúng con cái thực hiện ăn thuận tiện nhập năm, chi trừ bị bệnh tai ương, sung sướng hưởng trọn lộc tài như mong muốn. Cúi hòng ngài chấp lễ, chấp bái, chấp kêu, chấp cầu.

Giãi tấm lòng trở thành, cúi van lơn triệu chứng giám.

Cẩn nguyện.

Bài Văn khấn lễ Phật ở miếu Hương (khấn  bên trên những bàn thờ tổ tiên Phật trong số miếu bên trên quần thể di tích lịch sử miếu Hương)

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Con bái chín phương Trời, Mười phương Chư bụt, Chư Phật mươi phương.

Cùng toàn thể mái ấm gia đình thành ý trước Đại Hùng chỉ Điện, tại: ……………………………………….. thắp nén tâm mùi hương, thành ý kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm đại sỹ, nằm trong hiền lành Thánh Tăng.

Đệ tử nhiều năm lâu kiếp,

Nghiệp chướng u ám Si say đắm nhầm nhỡ.

Nay cho tới trước Phật đài,

Thành tâm sám ăn năn Thề tách điều dữ

Nguyện thao tác lành lặn,

Ngừa nom ơn Phật,

Quán ấm cúng Đại sỹ,

Chư Thánh hiền lành Tăng,

Thiên Long chén cỗ,

Hộ pháp Thiên thần,

Từ bi gia hộ.

Cúi van lơn cảc vị độ trì cho tới bọn chúng con cái và cả mái ấm gia đình tâm ko phiền óc, thân thiết ko bị bệnh, hằng ngày an sung sướng thao tác bám theo pháp Phật nhiệm color, khiến cho vận đáo khô hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng van lơn cứu giúp chừng cho những bậc Tôn trưởng phụ vương u, đồng đội, thân thiết bởi vì quyến nằm trong, nằm trong cả bọn chúng sình đều trở thành Phật đạo.

Chúng con cái lễ bạc tâm trở thành, trước án kỉnh lễ, cúi van lơn được độ trì hộ trì.

Xem thêm: bai hat giang sinh merry christmas

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật!