giáo trình photoshop cc tiếng việt

 • 1. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net C¨n b¶n PhotoShop (For beginer) Bµi 1: Thao t¸c c¬ b¶n trªn ¶nh 1. T¹o ¶nh vµ l−u tr÷ + T¹o ¶nh míi: Chän File -> New (Ctrl + N) xuÊt hiÖn hép tho¹i yªu cÇu nhËp c¸c th«ng tin - Name: Tªn cña ¶nh - Width: §é réng cña ¶nh (Tuú chän ®¬n vÞ ®o) - Heght: §é cao cña ¶nh (Tuú chän ®¬n vÞ ®o) - Resolution: §é ph©n gi¶i cña ¶nh (§é ph©n gi¶i cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng ¶nh Khi in) - Mode: Lùa chän chÕ ®é mµu ¶nh Bitmap ChÕ ®é mµu chuÈn cña Windows GrayScale ChÕ ®é ¶nh ®¬n s¾c RGB Màu sắc ChÕ ®é ¶nh tæng hîp tía mµu RGB CMYK Màu sắc ChÕ ®é ¶nh tæng hîp 4 mµu CMYK Lab Màu sắc ChÕ ®é ¶nh PhotoLad (¶nh chôp) - Contents: Chän kiÓu nÒn mang đến ¶nh + L−u tr÷ ¶nh ®ang xö lý: Chän File -> Save (Ctrl + S) + §æi tªn mang đến ¶nh ®ang lµm viÖc: Chän File -> Save As 2. ChÕ ®é nÐn ¶nh + Th«ng th−êng c¸c ¶nh lµm viÖc vô PhotoShop ®Òu cã phÇn më réng lµ .PSD (PhÇn më réng chuÈn cña ch−¬ng tr×nh) + D¹ng ¶nh chuÈn .PSD cã chÊt l−îng ¶nh cao nh−ng ®é lín cña File ¶nh th−êng lín so sánh víi c¸c ¶nh nÐn th«ng th−êng, vì thế vËy Khi cÇn chuyÓn t¶i ¶nh ta nªn dïng chÕ ®é nÐn. Mét sè d¹ng ¶nh nÐn chuÈn: - JPEG (.JPG) ¶nh nÐn dung l−îng cao vµ kh¶ n¨ng b¶o toµn chÊt l−îng ¶nh tèt - PCX (.PCX) ¶nh nÐn dung l−îng cao nh−ng kh¶ n¨ng bµo toµn chÊt l−îng ¶nh thÊp - Bitmap (.BMP) chÕ ®é ¶nh nÐn chuÈn cña WINDOWS
 • Bạn đang xem: giáo trình photoshop cc tiếng việt

 • 2. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net - PICT File (.PIC) kh¶ n¨ng nÐn kÐm hiÖu qu¶ + §Ó chuyÓn ®æi d¹ng ¶nh nÐn kh¸c: Chän File -> Save As, hoÆc File -> Save As a copy -> xuÊt hiÖn hép tho¹i: - File name: Tªn File ¶nh - Save As: Lùa chän d¹ng nÐn ¶nh 3. Lùa chän vµ t« mµu mang đến ¶nh a/ Lùa chän mét vïng ¶nh - C.cô 1.1: Cho phÐp chän ¶nh theo đuổi c¸c khu©n mÉu cã s½n 1.1.1 Rectangule Marquee Tool - M: Chän theo đuổi vïng ch÷ nhËt, vu«ng 1.1.2 Elliptical Marquee Tool - M: Chän theo đuổi vïng Ellip, trßn 1.1.3 Single Row Marquee Tool - M: Chän b»ng ph©n v¹ch ngang 1.1.4 Single Column Marquee Tool - M: Chän b»ng ph©n v¹ch däc 1.1.5 Crop Tool - C: C¾t lÊy vïng ¶nh cÇn lµm viÖc - C.cô 1.2: Chän ¶nh theo đuổi ®−êng tù do 1.2.1 Lasso Tool - L: BÊm kÐo chuét, t¹o mét vïng chän tù do 1.2.2 Polygonal Lasso Tool - L: BÊm chuét x¸c ®Þnh liªn tiÕp c¸c ®Ønh mang đến tíi Khi khÐp kÝn ®Ó t¹o mét vïng chän ®a gi¸c. 1.2.3 Magnetic Lasso Tool - L: BÊm kÐo chuét theo đuổi ph©n v¹ch mµu -> t¹o ®−êng biªn chän theo đuổi ph©n v¹ch mµu cña ¶nh. - C.cô 2.2 Magic Wand Tool - W: BÊm chuét vµo ¶nh sÏ chän ®−îc mét vïng ¶nh cã d¶i mµu liªn tiÕp nhau. * Nh¸y kÐp chuét vµo c«ng cô (hiÖn hép tho¹i) -> Thay ®æi gi¸ trÞ Tolerance (®é réng cña d¶i mµu chän) Mét sè thao t¸c trong lúc chän vïng ¶nh: - §Ó t¹o ®é mÞn mang đến vïng ¶nh chän: Nh¸y kÐp chuét vµo c¸c c«ng cô chän vµ thay cho ®æi l¹i gi¸ trÞ Feathe (tõ 3 -> 5) - Chän thªm vïng: BÊm gi÷ Shift vµ chän vïng kÕ tiÕp - Bít vïng chän: BÊm gi÷ Alt vµ chän vïng cÇn bít - §¶o ng−îc vïng chän: Ctrl + Alt + I - Xo¸ bá vïng chän: Ctrl + D Chó ý: NÕu mét vïng ¶nh ®−îc chän th× chØ cã vïng ®ã míi cã kh¶ n¨ng hiÖu chØnh. b/ T« mµu mang đến vïng ¶nh chän
 • 3. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net - C.cô 1.3 AirBrush Tool - J: T« mµu mang đến vïng ¶nh chän theo đuổi hiÖu øng b×nh phun - C.cô 2.3 PaintBrush Tool - B: T« mµu mang đến vïng ¶nh chän theo đuổi hiÖu øng chæi quÐt * Nh¸y kÐp chuét vµo c«ng cô (hiÖn hép tho¹i) thay cho ®æi c¸c gi¸ trÞ - Pressure (¸p lùc phun) hoÆc Opacity (¸p lùc quÐt) - Fade: Sè lÇn thùc hiÖn t« (0 Ù V« cïng) Chó ý: - Chän mµu t«: Windows -> Show Màu sắc vµ chän mµu hoÆc bÊm chän trùc tiÕp trªn thanh c«ng cô Foreground Color/ Background Color. - Thay ®æi ®é lín cña nÐt t«: Windows -> Show Brush vµ lùa chän nÐt t« mang đến phï hîp. C/ T« vïng ¶nh theo đuổi mÉu C.cô 1.4.1 Rubber Stemp Tool - S: LÊy mÉu ¶nh t« mang đến vïng l©n cËn - BÊm chän c«ng cô - Gi÷ Alt, bÊm chuét vµo vïng cÇn lÊy mÉu, nh¶ Alt - BÊm kÐo chuét vµo vïng ¶nh cÇn t« mÉu C.cô 1.4.2 Pattern Stemp Tool - S: T« theo đuổi khu©n mÉu ¶nh x¸c ®Þnh tr−íc - T¹o vïng ¶nh khu©n mÉu (h×nh khèi tù do) - Chän vïng ¶nh mÉu b»ng c«ng cô Rectangula Tool - Chän Edit -> Define Pattern - BÊm chän c«ng cô 1.4.2 -> BÊm kÐo chuét vµo vÞ trÝ cÇn t« * Nh¸y kÐp chuét vµo một trong các 2 c«ng cô trªn (hiÖn hép tho¹i) - Opacity: ¸p lùc cña mÉu - Use All Layer: Cho phÐp lÊy mÉu cña líp ¶nh kh¸c (chØ ¸p dông ®èi víi C.cô 1.4.1) - Aligned: LÊy mÉu tõ mét vÝ trÝ (Cã thÓ thay cho ®æi ®é lín cña c«ng cô b»ng c¸ch chän Windows -> Show Brush) - C.cô 2.4 History Brush Tool - Y: Kh«i phôc vïng ¶nh ®· hiÖu chØnh, tr¶ l¹i nguyªn b¶n tr−íc Khi më ¶nh
 • 4. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net Bµi tËp 1. LuyÖn tËp sö dông thµnh th¹o c¸c chøc n¨ng ®· häc 2. T¹o ¶nh míi (9x12) vÏ b×nh hoa vµ l−u víi tªn Hoa11.PSD 3. T¹o ¶nh míi (9x12) vÏ c« g¸i vµ l−u víi tªn Cogai11.PSD 4. Huû bá mét sè phÇn d− trªn mét bøc ¶nh (gi¸o viªn ®Ò ra) vµ l−u víi tªn Btap11.PSD
 • 5. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net Bµi 2: Lùa chän vµ hiÖu chØnh chi tiÕt 1. Lùa chän vïng ¶nh vµ hiÖu chØnh biªn chän + Chän vïng ¶nh b»ng d¶i mµu (chñ yÕu ®−îc øng dông Khi cÇn hiÖu chØnh c¸c ¶nh cã cïng mét d¶i mµu ®ång nhÊt) Chän Select -> Màu sắc Range (hiÖn hép tho¹i) - Select: Lùa chän mµu øng víi vïng cÇn chän (Sampled Colors Ù chän chung) - Fuzziness: Níi réng hoÆc thu hÑp d¶i mµu chän (bÊm kÐo chuét vµo thanh tr−ît) - BÊm chuét vµo vïng mµu trªn ¶nh ®Ó lùa chän -> OK + HiÖu chØnh biªn chän Chän Select -> Modify mang đến c¸c lùa chän: - Border: ChuyÓn biªn chän thµnh vïng biªn chän (nhËp vµo gi¸ trÞ Width Ù ®é dµy) - Smooth: T¹o ®é mÞn mang đến ®−êng biªn chän (nhËp vµo gi¸ trÞ Sample Radius Ù b¸n kÝnh mÞn) - Expand: Níi réng vïng chän (nhËp gi¸ trÞ Expand By Ù sè ®iÓm ¶nh níi réng) - Contract: thu hÑp vïng chän (nhËp gi¸ trÞ Contract By Ù sè ®iÓm ¶nh thu hÑp) + T¹o ®é mÞn mang đến biªn ¶nh chän Chän Select -> Feather (Ctrl + Alt + D) vµ nhËp gi¸ trÞ ®é mÞn kho¶ng 3 - >5 pixels + Phãng to tướng, thu nhá biªn chän Chän Select -> Transform Selection, bÊm kÐo chuét t¹i c¸c nót ë gãc vïng chän ®Ó phãng to tướng, thu nhá hoÆc xoay. Gâ Enter ®Ó chÊp nhËn - Esc ®Ó huû bá hiÖu chØnh 2. L−u tr÷ vµ lÊy l¹i vïng biªn chän a/ L−u tr÷ vïng biªn chän + L−u tr÷ biªn chän míi - Lùa chän vïng biªn ¶nh cÇn xö lý - Chän Select -> Save Selection (hiÖn hép tho¹i) -> Document: Lùa chän File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc New)
 • 6. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net -> Name: Tªn cña biªn cÇn l−u + L−u thªm vïng chän míi vµo vïng ®· ghi - Lùa vïng cÇn thªm - Chän Select -> Save Selection -> Document: Lùa File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc New) -> Chanel: Lùa tªn cÇn l−u thªm -> Chän Add To Chanel + Lo¹i phủ vïng chän ®· ghi - X¸c ®Þnh vïng chän ®· ghi cÇn lo¹i phủ => chän vïng cÇn lo¹i bít - Chän Select -> Save Selection -> Document: Lùa File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc New) -> Chanel: Lùa tªn cÇn bít -> Chän Subtract From Chanel + Ghi ®Ì vïng chän míi vµo vïng ®· ghi - Lùa chän vïng biªn ¶nh cÇn xö lý - Chän Select -> Save Selection -> Document: Lùa chän File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc New) -> Chanel: Lùa tªn cÇn ghi ®Ì -> Chän Replace Chanel b/ LÊy l¹i vïng biªn chän ®· l−u Chän Select -> Load Selection (hiÖn hép tho¹i) + Document: Lùa chän File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc New) + Chanel: Lùa chän tªn vïng cÇn lÊy + Operation mang đến c¸c lùa chän: - New Selection: LÊy thµnh vïng chän míi - Add To Selection: Thªm vµo vïng chän tr−íc ®ã - Subtract From Selection: Lo¹i phủ vïng chän tr−íc theo ph−¬ng ph¸p bá phÇn giao - Intersect: LÊy phú cña vïng hiÖn chän víi vïng ®· l−u 3. HiÖu chØnh ®é s¸ng tèi cña ¶nh b»ng c«ng cô - C.cô 1.6 HiÖu chØnh ®é mÞn vµ t−¬ng ph¶n cña ¶nh 1.6.1 Blur Tool - R: T¨ng ®é min mang đến vïng ¶nh
 • 7. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net 1.6.2 Sharpen Tool - R: T¨ng ®é s¾c cña ¶nh 1.6.3 Smudge Tool - R: Hoµ trén ph©n v¹ch gi÷a nhì mµu - C.cô 2.6 HiÖu chØnh ®é s¸ng tèi cña ¶nh 2.6.1 Dodge Tool - O: T¨ng ®é s¸ng cña ¶nh 2.6.2 Burn Tool - O: T¨ng ®é tèi cña ¶nh 2.6.3 Sponge Tool - O: T¹o ®é miệt mài cña ¶nh * Nh¸y kÐp chuét vµo c«ng cô (hiÖn hép tho¹i) vµ thay cho ®æi ¸p lùc (Pressure) cña c«ng cô mang đến mçi lÇn hiÖu chØnh Bµi tËp 1. Më File ¶nh (Gi¸o viªn ®Ò ra) vµ lùa chän liªn tiÕp mét sè vïng kÕt hîp luyÖn tËp c¸c ph−¬ng ph¸p lùa trän ¶nh cña Bµi 1 vµ Bµi 2 2. L−u biªn chän ¶nh theo đuổi c¸c chøc n¨ng cña Bµi 2 ®Ó cã thÓ sö dông l¹i 3. Më File ¶nh Cogai11.PSD vµ sö dông c¸c c«ng cô ®Ó hoµn thiÖn toµn bé ¶nh cña Bµi 1 l−u l¹i File víi tªn Cogai21.PSD 4. T¹o ¶nh míi (9x12) vµ copy mét phÇn cña ¶nh kh¸c (gi¸o viªn ®Ò ra) sau ®ã hiÖu chØnh b»ng ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ t¨ng gi¶m s¾c ®é mang đến phï hîp. L−u File ¶nh víi tªn Btap21.PSD
 • 8. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net Bµi 3: §æ mµu mang đến ¶nh 1. ChuyÓn ®æi chÕ ®é mµu * Mçi ¶nh th−êng ®−îc tæng hîp bëi mét chÕ ®é mµu riªng tuú theo đuổi yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ. Víi PhotoShop tao cã thÓ chuyÓn ®æi chÕ ®é mµu tuú theo đuổi yªu cÇu riªng cña ¶nh t−¬ng øng. + Më File ¶nh cÇn hiÖu chØnh + Chän Image->Mode mang đến c¸c chÕ ®é tæng hîp mµu nh− sau: - Bitmap ¶nh mµu chuÈn cña Windows - GrayScale ¶nh ®en tr¨ng (kh¶ n¨ng chuyÓn sang trọng d¹ng mµu hÕt søc phøc t¹p) - Indexed Màu sắc ¶nh d¹ng kÕt hîp mµu - RGB Màu sắc chÕ ®é ¶nh tæng hîp 3 mµu chuÈn RGB - CMYK Màu sắc chÕ ®é ¶nh tæng hîp 4 mµu chuÈn (m¸y Mac) - Lab Màu sắc ¶nh theo đuổi ph−¬ng thøc chôp - Multi Channel ¶nh ®a kªnh mµu 2. §æ mµu vµo vïng ¶nh chän + Lùa chän vïng ¶nh cÇn hiÖu chØnh + T¹o ®é mÞn mang đến vïng ¶nh chän (Select->Feather vµ nhËp ®é mÞn viÒn ¶nh) + Chän Image->Adjust mang đến c¸c ph−¬ng thøc ®æ mµu nh− sau: a/ Levels (Ctrl + L) Ph−¬ng thøc ®¶o theo đuổi líp mµu - Channel: Lùa chän kªnh mµu cÇn hiÖu chØnh - Input Level: Gi¸ trÞ tæng hîp mµu vµo - Output Level: Gi¸ trÞ tæng hîp mµu ra (Lùa chän Preview ®Ó coi kÕt qu¶ trùc tiÕp) b/ Auto Levels (Ctrl + Shift + L) Tr¶ l¹i mµu tæng hîp theo đuổi mÆc ®Þnh cña ch−¬ng tr×nh. c/ Curves (Ctrl + M) Ph−¬ng thøc ®¶o theo đuổi ®å thÞ mµu - Channel: Lùa chän kªnh mµu cÇn hiÖu chØnh - BÊm kÐo chuét vµo ®−êng trªn ®å thÞ ®Ó t¨ng c−êng hoÆc gi¶m bít mµu t−¬ng øng - Auto: Tr¶ l¹i mµu tæng hîp theo đuổi ph−¬ng thøc mÆc ®Þnh cña ch−¬ng tr×nh
 • 9. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net d/ Màu sắc Balance (Ctrl + B) Ph−¬ng thøc c©n b»ng mµu * Mçi mµu trªn thùc tÕ ®Òu cã tèi thiÓu mét mµu ®èi ng−îc. Do vËy trong khi hiÖu chØnh mµu s¾c cña ¶nh tao cã thÓ vËn dông ®iÒu kiÖn trªn ®Ó t¨ng hoÆc gi¶m c−êng ®é cña mét mµu. - Màu sắc Levels: Gi¸ trÞ ®èi nghÞch cña mçi nhỏ bé mµu (-100 -> 100) Cyan Ù Red Magenta Ù Green Yellow Ù Blue - Tone Balance: Lùa chän ¸p lùc s¸ng tèi cña hiÖu chØnh Shadows Tèi Midtones Trung b×nh HighLights S¸ng e/ Brightness/ Contrast HiÖu chØnh ®é s¸ng tèi cña ¶nh - Brightness: T¨ng hoÆc gi¶m ®é s¸ng - Contrast: T¨ng hoÆc gi¶m ®é s¾c f/ Hue/ Saturation (Ctrl + U) HiÖu chØnh ®é s¾c cña mµu - Hue - Saturetion: HiÖu chØnh s¾c ®é mµu - Lightness: HiÖu chØnh ®é s¸ng cña mµu g/ Desaturate (Ctrl + Shift + U) Lµm gi¶m phủ s¾c ®é cña mµu h/ Replace Màu sắc Ph−¬ng ph¸p t¨ng c−êng thªm mµu - BÊm chuét vµo vïng trªn ¶nh cÇn hiÖu chØnh mµu - Fuzziness: Më réng hoÆc thu hÑp vïng hiÖu chØnh - Transform: BÊm kÐo chuét vµo c¸c nót (tam gi¸c) i/ Selective Màu sắc Lùa chän mµu cÇn hiÖu chØnh (ChØ c¸c mµu cã trªn ¶nh míi cã hiÖu øng Khi chØnh) - Color: Lùa chän kªnh mµu cÇn hiÖu chØnh - NhËp gi¸ trÞ cña tõng mµu kÕt hîp mang đến phï hîp víi yªu cÇu k/ Channel Mixer Ph−¬ng ph¸p tæng hîp kªnh mµu - Output Channel: Chän kªnh mµu ra - Source Channels: Thay ®æi c¸c gi¸ trÞ cña mµu nguån ®Ó t¹o hiÖu øng mµu
 • 10. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net - Constant: HiÖu chØnh h»ng sè mµu (cã ¶nh h−ëng ®Õn mµu cña ¶nh) m/ Invert (Ctrl + I) ChuyÓn sang trọng d¹ng ¶nh ©m b¶n n/ Variations HiÖu chØnh mµu b»ng ph−¬ng ph¸p tæng hîp - Original: ¶nh gèc - Current Pick: ¶nh ®ang hiÖu chØnh - More...: T¨ng c−êng mµu - Lighter: T¨ng s¸ng - Darker: T¨ng tèi (Fine Ù Coarse ¸p lùc cña mçi lÇn hiÖu chØnh mµu hoÆc ®é s¸ng tèi) Bµi tËp 1. Më File ¶nh ®en tr¾ng (gi¸o viªn ®Ò ra) chuyÓn sang trọng d¹ng ¶nh mµu vµ l−u víi tªn Btap31.PSD 2. Më File ¶nh Btap31.PSD chuyÓn mµu mang đến tõng phÇn ®Ó cã ®−îc mét b¶n ¶nh mµu hoµn thiÖn 3. T¹o ¶nh míi (9x12) vµ copy mét phÇn cña ¶nh ®ªn tr¾ng kh¸c (gi¸o viªn ®Ò ra) sau ®ã hiÖu chØnh b»ng ph−¬ng ph¸p tæng hîp mµu. L−u File ¶nh víi tªn Btap32.PSD
 • 11. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net Bµi 4: Lµm viÖc víi líp * Trong Khi hiÖu chØnh ¶nh tao cã thÓ lång ghÐp hoÆc t¸ch c¸c phÇn ¶nh phøc t¹p thµnh tõng phÇn riªng biÖt. Mçi phÇn ¶nh riªng biÖt ®−îc ®Æt trªn mét líp vô suèt (phÇn cã ¶nh trªn líp sÏ phủ khuÊt c¸c phÇn cña líp d−íi, phÇn kh«ng cã ¶nh lµ vô suèt mang đến phÐp hiÓn thÞ phÇn ¶nh cña líp d−íi) 1. Thao t¸c c¬ b¶n trªn líp ¶nh Më File ¶nh Chän Windows -> Show Layers (hiÖn hép tho¹i liÖt kª toµn nhỏ bé c¸c líp cã trong ¶nh) + ChuyÓn ®Õn lµm viÖc t¹i mét líp: BÊm chuét vµo líp cÇn chuyÓn ®Õn lµm viÖc (phÝa tr−íc cña líp cã biÓu t−îng chæi) + BËt, t¾t líp ¶nh: BÊm chuét vµo biÓu t−îng Indicates Layer Visibility (h×nh m¾t) + Thay ®æi trËt tù cña líp (trªn/d−íi): BÊm chuét vµo tªn líp ¶nh, kÐo lªn trªn hoÆc xuèng d−íi ®Ó thay cho ®æi trËt tù + Thay ®æi thuéc tÝnh công cộng mang đến mét líp: Nh¸y kÐp chuét vµo líp cÇn hiÖu chØnh (hiÖn hép tho¹i) - Name: Tªn cña líp - Opacity: ¸p lùc s¸ng tèi cña líp - Mode: ChÕ ®é tæng hîp cña líp víi líp ¶nh d−íi - Blend If: Lùa chän mµu cÇn hoµ trén - This Layer: §iÒu chØnh líp hiÖn hµnh - Underlying: §iÒu chØnh líp d−íi Chó ý: Cã thÓ thay cho ®æi ¸p lùc vµ chÕ ®é tæng hîp cña líp hiÖn hµnh b»ng c¸ch chän trùc tiÕp gi¸ trÞ vô hép tho¹i Layers + Thªm líp míi: Ctrl + Shift + N -> Gâ tªn mang đến líp (Name) + Xo¸ líp hiÖn hµnh: Chän Layer -> Delete Layer + Copy líp hiÖn hµnh sang trọng mét líp míi: Chän Layer -> Duplicate Layer (hiÖn hép tho¹i) - As: Gâ tªn mang đến líp míi - Document: Lùa tªn File ¶nh l−u líp Copy + Hîp líp hiÖn hµnh xuèng líp d−íi: Ctrl + E hoÆc Ctrl + Shift + E (hîp toµn nhỏ bé c¸c líp cã vô ¶nh) 2. T¹o mÆt n¹ líp
 • 12. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net * MÆt n¹ cã chøc n¨ng phủ khuÊt c¸c vïng ¶nh lùa chän vµ chuyÓn vïng ®ã thµnh gtrong suèt nh−ng thùc tÕ vÉn gi÷ nguyªn b¶n gèc cña ¶nh (gióp cho qu¸ tr×nh lång ghÐp ¶nh ®−îc thuËn tiÖn vµ chuÈn x¸c h¬n) T¹o File ¶nh gèc (Ctrl + N) Copy phÇn ¶nh cÇn lång ghÐp tõ File kh¸c vµo ¶nh gèc ChuyÓn ®Õn lµm viÖc t¹i líp ¶nh võa Copy Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o mÆt n¹ (trªn líp ¶nh lång ghÐp) Chän Windows->Show Layer (hiÖn hép tho¹i) - BÊm chän biÓu t−îng Add Layer Mark - Chän Windows->Show Swatchess (hiÖn hép tho¹i liÖt kª mµu) -> BÊm chän mµu t−¬ng øng (§en: hiÖn ¶nh & Tr¾ng: Èn vïng ¶nh lång ghÐp) vµ t« ®Ó t¨ng c−êng hiÖu qu¶ lång ghÐp. Bµi tËp: 1. Thùc hiÖn thao t¸c lång mét phÇn ¶nh (phô) vµo mét ¶nh gèc (yªu cÇu cña gi¸o viªn). Sö dông ph−¬ng ph¸p mÆt n¹ ¶nh vµ hiÖu chØnh mang đến hîp lý b»ng c¸ch tu söa mÆt n¹, l−u ¶nh lµm võa xö lý víi tªn Btap41.PSD 2. KÕt hîp ph−¬ng ph¸p t¹o mÆt n¹ vµ hiÖu chØnh ¶nh ®Ó ®iÒu chØnh mét ¶nh (gi¸o viªn ®Ò ra)
 • 13. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net Bµi 5: HiÖu chØnh kÝch cì vµ xoay ¶nh * Trong Khi lång ghÐp ¶nh chóng tao th−êng ph¶i thay cho ®æi kÝch cì cña mét phÇn ¶nh nµo ®ã ®Ó cã thÓ phï hîp víi 1. Thao t¸c hiÖu chØnh vïng chän hoÆc líp hiÖn hµnh + BÊm chän líp ¶nh hoÆc vïng ¶nh trªn líp cÇn hiÖu chØnh + Chän Edit->Transform sÏ mang đến c¸c lùa chän hiÖu chØnh sau: - Scale Phãng to tướng, thu nhá ¶nh chän - Rotate Xoay vïng ¶nh chän - Skew KÐo x« ¶nh - Distort Bãp mÐo ¶nh - Perspective Bãp mÐo ¶nh ®èi xøng (Sau Khi chän mét vô sè c¸c chøc n¨ng trªn, bÊm kÐo chuét t¹i c¸c ®iÓm gãc ¶nh ®Ó hiÖu chØnh mang đến phï hîp) - Numeric HiÖu chØnh kÝch cì vµ xoay ¶nh b»ng gi¸ trÞ thùc (nhËp vµo gi¸ trÞ phãng to tướng, thu nhá hoÆc gãc xoay ¶nh) - Rotate 1800 Xoay ¶nh chän 1800 - Rotate 900 CW Xoay ¶nh 900 ng−îc chiÒu kim ®ång hå - Rotate 900 CCW Xoay ¶nh 900 xu«i chiÒu kim ®ång hå - Flip Horizontal LËt ¶nh theo đuổi chiÒu ngang - Flip Vertical LËt ¶nh theo đuổi chiÒu däc Chó ý: Cã thÓ thùc hiÖn phãng to tướng, thu nhá hoÆc xoay ¶nh b»ng c¸ch gâ t¾t Ctrl + T (Xoay hoÆc phãng to tướng, thu nhá) 2/ HiÖu chØnh toµn ¶nh + Chän Image->Rotate Canvas mang đến c¸c lùa chän: - 1800 Xoay toµn ¶nh 1800 - 900 CW Xoay toµn ¶nh 900 ng−îc chiÒu kim ®ång hå - 900 CCW Xoay toµn ¶nh 900 xu«i chiÒu kim ®ång hå - Flip Horizontal LËt toµn ¶nh theo đuổi chiÒu ngang - Arbitrary NhËp gi¸ trÞ hiÖu chØnh b»ng sè thùc - Flip Vertical LËt toµn ¶nh theo đuổi chiÒu däc Chó ý: Thao t¸c trªn sÏ hiÖu chØnh toµn nhỏ bé c¸c líp cã vô ¶nh hiÖn hµnh 3/ Thay ®æi kÝch cì thùc cña ¶nh tr−íc Khi in
 • 14. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net a. Thùc hiÖn in toµn ¶nh + Më ¶nh cÇn In + Chän Image->Image side (hiÖn hép tho¹i) - Pixel Dimension: Kho¶ng c¸ch thùc cña ¶nh theo đuổi Widthvµ Height - Print side: KÝch cì thùc cña ¶nh (ng−êi sö dông ®−îc phÐp thay cho ®æi) - Resolution: §é ph©n gi¶i cña ¶nh Chó ý: Khi thay cho ®æi kÝch cì cña ¶nh vô hép Print side - Theo ®óng tû lÖ: Lùa chän Constrain Propotions - KÝch cì tù do: Huû bá lùa chän Constrain Propotions b. Chia ¶nh thµnh nhiÒu phÇn nhá + Më ¶nh gèc + Chän Image->Canvas Side (hiÖn hép tho¹i) - Anchor: BÊm chän gãc c¹nh cÇn lÊy (thÓ hiÖn b»ng hép ph©n chia) - Width: NhËp chiÒu réng cña khung - Height: NhËp chiÒu cao cña khung BÊm chän OK (thu ®−îc mét ¶nh míi cã kÝch th−íc lùa chän vµ vÞ trÝ øng víi x¸c ®Þnh vô Anchor)
 • Xem thêm: phim hài hàn quốc 2017

 • 15. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net Bµi 6: Lµm viÖc víi kªnh mµu * Th«ng th−êng mçi ¶nh mµu ®−îc tæng hîp bëi tËp hîp mét sè mµu chuÈn - Grayscale: TËp bëi 2 mµu ®en vµ tr¾ng - RGB: TËp hîp bëi 3 mµu RGB (t−¬ng øng víi 3 kªnh mµu chuÈn) - CMYK: TËp hîp bëi 4 mµu (t−¬ng øng víi 4 kªnh mµu chuÈn) - Multiple channel: ChÕ ®é ¶nh ®a kªnh mÇu (cho phÐp ng−êi sö dông t¹o thªm mét sè kh«ng giíi h¹n kªnh mµu míi) * Ta cã thÓ sö dông ph−¬ng thøc t¨ng hoÆc gi¶m kªnh mµu ®ång thêi hiÖu chØnh chi tiÕt tõng kªnh ®Ó cã ®−îc mét ¶nh mµu chuÈn (cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p nµy ®Ó phôc chÕ mµu ¶nh) 1/ Thao t¸c c¬ b¶n trªn kªnh mµu Më File ¶nh gèc Chän Windows->Show Channel (hiÖn hép tho¹i Channel liÖt kª toµn bé c¸c kªnh mµu cã vô ¶nh) + BËt hoÆc t¾t mét kªnh mµu BÊm chuét vµo biÓu t−îng Indicates Channel Visibility (biÓu t−îng m¾t) + Thªm mét kªnh mµu míi (¸p dông mang đến toµn ¶nh) BÊm chän Create New Channel trªn hép Channel + Lo¹i bá mét kªnh mµu BÊm ph¶i chuét vµo kªnh mµu cÇn lo¹i bá vµ chän Delete Channel + Copy kªnh mµu BÊm ph¶i chuét vµo kªnh mµu cÇn Copy, chän Duplicate Channel (hiÖn hép tho¹i) - As Gâ vµo tªn kªnh míi - Document Chän File l−u tr÷ kªnh (th−êng ®Æt trùc tiÕp trªn File hiÖn hµnh) BÊm chän OK + §Æt l¹i thuéc tÝnh mang đến mét kªnh Nh¸y kÐp chuét vµo kªnh mµu cÇn hiÖu chØnh, xuÊt hiÖn hép tho¹i cho c¸c hiÖu chØnh chi tiÕt: - Name Tªn cña kªnh hiÖn hµnh
 • 16. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net - Màu sắc Indicate Lùa chän hiÖu øng mµu cña kªnh ®èi víi toµn ¶nh - Màu sắc BÊm chän mµu vµ thay cho ®æi ¸p lùc cña mµu trªn kªnh (Opacity) Chó ý: * Trong phÇn Màu sắc Indicate mang đến tía lùa chän - Masked Areas ¸p dông kªnh nh− mét vïng chän ¶nh - Selected Areas ChØ ¸p dông mang đến mét vïng chän trªn kªnh míi t¹o - Spot Màu sắc ¸p dông hiÖu chØnh mµu mang đến toµn ¶nh (kh«ng cã kh¶ n¨ng phôc håi ph−¬ng thøc kh¸c) * Khi cÇn hiÖu chØnh mµu mang đến ¶nh b»ng ph−¬ng ph¸p hiÖu chØnh kªnh tao nªn lùa chän tr−íc vïng ¶nh vµ lùa chän Selected Areas (Channel Option) 2/ T¹o kªnh mµu ¸p dông mang đến mét vïng ¶nh a. T¹o kªnh trªn vïng chän ¶nh + Lùa chän vïng ¶nh cÇn hiÖu chØnh mµu + BÊm chän Save Selection As Channel (trong hép Channel) + Nh¸y kÐp chuét vµo kªnh mµu võa t¹o: - Channel Gâ vµo tªn mang đến kªnh - Màu sắc Indicates Lùa chän Selected Areas - Màu sắc Lùa chän mµu vµ thay cho ®æi l¹i ¸p lùc (Opacity) b. ChuyÓn kªnh mµu thµnh vïng chän: + BÊm chän kªnh mµu t−¬ng øng + BÊm chän biÓu t−îng Load Channel As A Selection (ta thu ®−îc mét biªn chän øng víi ¸p dông mµu cña kªnh) Ghi chó: Ngoµi ph−¬ng thøc ®æ mµu mang đến ¶nh ®· häc ë phÇn tr−íc, tao cã thÓ ¸p dông ph−¬ng thøc thªm phủ vµ hiÖu chØnh kªnh mµu ®Ó cã ®−îc ¶nh hiÖu chØnh mµu hoµn thiÖn.
 • 17. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net Bµi 7: T¹o ch÷ vô photoshop 1. Sö dông c«ng cô t¹o ch÷ a. T¹o ch÷ trªn mét líp míi + BÊm chän c«ng cô 2.7.1 (Type tool - ch÷ ngang) hoÆc 2.7.3 (Vertical type tool - ch÷ däc) + BÊm chuét vµo ¶nh (vÞ trÝ bÊt kú) xuÊt hiÖn hép tho¹i Type tool - Font Chän Font vµ kiÓu ch÷ - Size KÝch cì ch÷ - Kerning §é kÐo d·n ch÷ - Leading - Màu sắc Chän mµu ch÷ - Hép tho¹i mang đến phÐp gâ vµo néi dung ch÷ -> BÊm chän OK * Thao t¸c hiÖu chØnh + DÞch chuyÓn ch÷: BÊm chän c«ng cô 2.1 (Move tool) -> bÊm kÐo chuét ®Ó dÞch chuyÓn ch÷ + Thay ®æi l¹i néi dung vµ thuéc tÝnh ch÷: HiÖn hép tho¹i Layer -> nh¸y kÐp chuét vµo tªn cña líp ch÷ cÇn söa (hiÖn hép tho¹i Type tool - hiÖu chØnh l¹i mang đến phï hîp -> OK) b. T¹o biªn chän d¹ng ch÷ trªn líp ¶nh hiÖn hµnh + ChuyÓn ®Õn líp ¶nh cÇn t¹o biªn ch÷ + Chän c«ng cô 2.7.2 (Type mask tool - biªn ch÷ ngang) hoÆc 2.7.4 (Vertical type mask tool - biªn ch÷ däc) + BÊm chuét vµo ¶nh (vÞ trÝ gâ ch÷) xuÊt hiÖn hép tho¹i Type tool - Font Chän Font vµ kiÓu ch÷ - Size KÝch cì ch÷ - Kerning §é kÐo d·n ch÷ - Leading DÞch chuyÓn so sánh víi Base line - Tracking Co d·n ký tù - Hép tho¹i mang đến phÐp gâ vµo néi dung ch÷ -> BÊm chän OK (thu ®−îc 1 biªn chän ch÷ t−¬ng øng trªn líp hiÖn hµnh) * Thao t¸c hiÖu chØnh - DÞch chuyÓn biªn chän ch÷: Lùa c«ng cô chän vïng ¶nh, bÊm kÐo chuét vµo biªn ch÷ ®Ó chuyÓn ®Õn vÞ trÝ míi
 • 18. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net - Phãng to tướng, thu nhá biªn chän ch÷: Chän Select->Transform Selection -> bÊm kÐo chuét t¹o c¸c gãc ®Ó phãng to tướng, thu nhá vµ xoay cho phï hîp Chó ý: C¸c thao t¸c lµm viÖc víi biªn chän ch÷ hoµn toµn gièng nh− lµ viÖc víi c¸c vïng chän th«ng th−êng kh¸c 2/ C¸c hiÖu øng ®Æc biÖt ®èi víi ch÷ a. Ch÷ t¹o trùc tiÕp trªn líp míi * T¹o ch÷ bãng b»ng tay + Gâ ch÷ trùc tiÕp trªn líp míi (C«ng cô 2.7.1 hoÆc 2.7.3) + Copy líp ch÷ võa t¹o thµnh mét líp míi (PhÇn häc cña bµi 4) + Thay ®æi mµu s¾c vµ vÞ trÝ cña c¶ nhì líp ch÷ võa t¹o ®Ó nhËn ®−îc kÕt qu¶ bãng ®æ Chó ý: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p hiÖu chØnh (KÐo x«, xoay, lËt líp ch÷ d−íi) ®Ó t¹o c¸c hiÖu øng kh¸c * T¹o hiÖu øng b»ng c«ng cô cã s½n + Gâ ch÷ trùc tiÕp trªn líp míi (C«ng cô 2.7.1 hoÆc 2.7.3) + Chän Layer -> Effects (cho c¸c lùa chän sau) - Drop Shadows HiÖu øng bãng ®æ -> Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp bãng vµ ch÷ -> Opacity ¸p lùc s¸ng tèi cña bãng -> Angle Gãc chiÕu s¸ng -> Distance Kho¶ng c¸ch cña bãng ®èi víi ch÷ -> Blur §é nhoÌ cña bãng -> Intentsity¸p lùc s¸ng tèi cña bãng - Inner Shadows HiÖu øng s¸ng miÒn vô (d¹ng ch÷ næi) -> Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp bãng vµ ch÷ -> Opacity ¸p lùc s¸ng tèi cña bãng -> Angle Gãc chiÕu s¸ng -> Distance Kho¶ng c¸ch cña bãng ®èi víi ch÷ -> Blur §é nhoÌ cña bãng -> Intentsity¸p lùc s¸ng tèi cña bãng - Outer Glow HiÖu øng viÒn ngoµi -> Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp bãng vµ ch÷
 • 19. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net -> Opacity ¸p lùc s¸ng tèi cña bãng -> Blur §é nhoÌ cña bãng -> Intentsity¸p lùc s¸ng tèi cña bãng - Inner Glow HiÖu øng viÒn trong -> Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp bãng vµ ch÷ -> Opacity ¸p lùc s¸ng tèi cña bãng -> Blur §é nhoÌ cña bãng -> Intentsity¸p lùc s¸ng tèi cña bãng -> Lùa chän Center (h−íng vµo t©m) hoÆc Edge (¸p dông ngoµi viÒn) - Bevel And Emboss Næi viÒn xung quanh hoÆc ch÷ næi -> Highlight S¾c ®é cña miÒn s¸ng . Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp . Opacity ¸p lùc cña miÒn s¸ng -> Shadows S¾c ®é cña miÒn tèi . Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp . Opacity ¸p lùc cña miÒn tèi -> Style Lùa chän kiÓu hiÖu øng . Outer Bevel Næi to¶ ®Òu đi ra ngoµi . Inner Bevel Næi trßn cuÊn vµo trong . Emboss Næi ®Òu vµo vô vµ đi ra ngoµi . Pillow Emboss KÕt hîp næi vµ ch×m ch÷ vô ¶nh -> Angle Gãc chiÕu s¸ng -> Depth S¾c ®é cña hiÖu øng -> Blur §é nhoÌ cña hiÖu øng -> Up (h−íng xuèng d−íi) - Down (h−íng lªn trªn) Chó ý: Khi chän mét vô sè c¸c hiÖu øng trªn, t¹i hép tho¹i t−¬ng øng ph¶i bÊm chän Apply ®Ó chÊp nhËn kÕt qu¶ cña hiÖu øng b. Sö dông biªn ch÷ t¹o hiÖu øng (ch÷ ch×m vô ¶nh) + Lùa chän líp ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng + T¹o biªn ch÷ theo đuổi chiÒu ngang (C.cô 2.7.2) hoÆc däc (C.cô 2.7.4) + L−u biªn ch÷ vµo m¸y víi tªn ®¹i diÖn bÊt kú (¸p dông bµi 2)
 • 20. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net + Xo¸ vïng ¶nh n»m vô biªn chän ch÷ (Ctrl + X) + LÊy l¹i vïng biªn chän ®· l−u tr−íc ®ã (¸p dông bµi 2) + Chän Select -> Feather (Ctrl + Alt + D) vµ nhËp vµo gi¸ trÞ ®é mÞn ¶nh tõ 3->5 (¸p dông bµi 2) + Dïng c«ng cô t« mµu (¸p dông bµi 1) vµ lùa chän mµu t« sao mang đến ®èi nghÞch víi mµu cña ¶nh trªn líp hiÖn hµnh ®Ó t¹o hiÖu øng s¸ng ngoµi biªn chän, Gâ Ctrl + V (d¸n ¶nh ®· xo¸ tr−íc ®ã - T¹o đi ra mét líp míi) -> Gâ Ctrl + D (xo¸ biªn chän) -> Dïng c«ng cô 2.1 ®Ó dÞch chuyÓn líp ¶nh ch÷ võa d¸n (thu ®−îc hiÖu øng ch÷ ch×nh vô ¶nh)
 • 21. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net Bµi 8: Bé läc ¶nh cña photoshop 1. Bé läc mÞn ¶nh + Lùa chän líp ¶nh cÇn lµm mÞn (cã thÓ lùa chän chi tiÕt mét vïng trªn líp ¶nh) + Chän Filter->Noise (cã c¸c lùa chän hiÖu øng) * Add Noise T¨ng c−êng ®é s¹n cña ¶nh - Amount §é dµy cña s¹n ¶nh - Uniform Theo khu©n mÉu chuÈn (®é s¹n ®ång ®Òu) - Gaussian §é s¹n kh«ng ®ång ®Òu vÒ s¾c ®é vµ ®é nÐt - Lùa chän Monochromatic lµm mang đến c¸c h¹t s¹n trë thµnh ®¬n s¾c * Despeckle T¨ng c−êng ®é mÞn cña ¶nh * Dust & Scratches HiÖu chØnh c¸c hiÖu øng mÞn vµ s¹n cña ¶nh - Radius B¸n kÝnh cña ®iÓm ¶nh - Threshold Ph©n líp ¸p lùc (nªn kÕt hîp viÖc thay cho ®æi nhì gi¸ trÞ trªn ®Ó t¨ng c−êng hiÖu øng mÞn vµ s¹n ¶nh) * Median T¨ng c−êng ®é mÞn cña ¶nh b»ng c¸ch t¨ng gi¸ trÞ Radius (b¸n kÝnh ®iÓm mµu ¶nh) 2. Bé läc lµm nhoÌ ¶nh + Lùa chän líp ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng nhoÌ + Chän Filter -> Blur (cho c¸c lùa chän sau) * Blur Lµm nhoÌ ¶nh * Blur more T¨ng thªm ®é nhoÌ * Gaussian blur Lµm nhoÌ b¨ng ph−¬ng ph¸p t¨ng ®é lín cña ®iÓm ¶nh (thay ®æi gi¸ trÞ Radius) * Motion blur Lµm nhoÌ theo đuổi ph−¬ng ph¸p ®iÓm ¶nh vµ chØ thÞ h−íng nhoÌ + Angle Gãc h−íng nhoÌ + Distance ¸p lùc nhoÌ * Radial Blur Lµm nhoÌ theo đuổi ph−¬ng ph¸p xo¸y + Amount ¸p lùc cña xo¸y
 • 22. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net + Blur center BÊm chuét vµo vÞ trÝ bÊt kú lµm t©m xo¸y + Blur Method Ph−¬ng thøc xo¸y (Spin <=> Xo¸y trßn; Zoom <=> Xo¸y theo đuổi t©m) + Quality ChÊt l−îng xo¸y - Draft YÕu - Good Trung b×nh - Best M¹nh * Smart blur Lµm nhoÌ tæng hîp + Radius Thay ®æi b¸n kÝnh cña ®iÓm ¶nh + Threshold ¸p lùc cña hiÖu øng (phô thuéc vµo gi¸ trÞ Radius) + Quality Lùa chän hiÖu qu¶ cña hiÖu øng + Mode Ph−¬ng thøc tæng hîp 3/ Bé läc tæng hîp + Lùa chän vïng ¶nh cÇn hiÖu chØnh + Chän Filter->Distort (cho c¸c lùa chän) • Diffuse Glow... T¹o c¸c h¹t s¹n ¶nh + Graininess MËt ®é h¹t s¹n + Glow Amount Thay ®æi ®é s¸ng tèi công cộng cña toµn ¶nh + Clear Amount Lµm gi¶m hoÆc t¨ng ¸p lùc cña gi¸ trÞ Glow Amount • Glass... HiÖu øng lång kÝnh + Distortion ¸p lùc cña hiÖu øng + Smoothness §é mÞn cña hiÖu øng + Texture Chän vËt liÖu cña hiÖu øng + Scaling §é phãng to tướng, thu nhá • Ocean Ripple.. HiÖu øng kh«ng gian lận n−íc + Ripple size §é lín cña c¸c gîn sãng + Ripple Magnitude ¸p lùc cña hiÖu øng • Pinch... HiÖu øng låi vµ lâm mang đến vïng ¶nh + Amount ChuyÓn hiÖu øng tõ låi sang trọng lâm • Polar Coordinates... Xo¾n t©m + Rectangular to tướng polar Xo¾n tõ t©m
 • 23. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net + Polar to tướng Rectangular Xo¾n trßn • Ripple... HiÖu øng gîn sãng + Amount ¸p lùc cña gîn sãng + Size Chän kÝch cì • Shear... UÊn ¶nh tù do + Wrap Around T« kÝn/ Repeat Edge Pixels Gi÷ nguyªn khæ ¶nh + BÊm kÐo chuét vµo ®−êng trªn ®å thÞ ®Ó kÐo ¶nh • Spherize... HiÖu øng låi, lâm cña ¶nh + Amount ChuyÓn tõ låi sang trọng lâm + Mode Lùa chän h−íng cña hiÖu øng • Twirl... HiÖu øng xo¾n ¶nh + Angle Thay ®æi ¸p lùc xo¾n b»ng gãc xo¾n • Wave... HiÖu øng sãng tõ + Number of GeneratorsSè l−îng cuËn sãng + Wavelength §é dµi ¸p lùc sãng + Amplitude §é tr¬n cña sãng + Scale Tû lÖ phãng cña sãng theo đuổi chiÒu ngang vµ däc • ZigZag T¹o c¸c ®−êng Zigzag + Amount ¸p lùc cña ®−êng Zigzag + Ridges T¨ng c−êng ¸p lùc b»ng viÖc thªm mét sè ®−êng Zigzag vµo ¶nh 4/ HiÖu øng t«, tr¸t ¶nh + Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng + Chän Filter -> Render • 3 chiều Transform... HiÖu øng khèi kh«ng gian (chØ dÉn trùc tiÕp) • Lens Flare... HiÖu øng ®Ìn chiÕu + Brightness §é s¸ng tèi cña ®Ìn + Flare Center VÞ trÝ t©m cña ®Ìn chiÕu + Lens Type Lùa chän kiÓu ®Ìn
 • 24. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net • Lighting Effects... HiÖu øng ®Ìn tr−êng + Style Chän thÓ lo¹i ®Ìn tr−êng + Light Style Chän kiÓu ®Ìn (tr−íc ®ã ph¶i bÊm chän ®Ìn thÓ hiÖn vô hép Lighting Effects) + Thay ®æi c¸c gi¸ trÞ vÒ ¸p lùc cña ®Ìn vµ mµu s¾c mang đến phï hîp víi yªu cÇu cña ¶nh
 • 25. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net Bµi 9: Bé läc ¶nh cña photoshop (tiÕp theo) 1. C¸c hiÖu øng + Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng + Chän Filter -> Stylize (cho c¸c lùa chän) • Diffuse... Lµm nhoÌ ph©n v¹ch mµu cña ¶nh (thªm c¸c ®iÓm ¶nh vµo ph©n v¹ch mµu) + Nomal Trung b×nh + Darken Only T¨ng tèi + Lighten Only T¨ng s¸ng • Emboss... HiÖu øng tr¹m kh¾c cña ¶nh + Angle Gãc x©y người sử dụng hiÖu øng + Height §é cao + Amount ¸p lùc s¸ng tèi cña ¶nh • Extrude... HiÖu øng khèi mang đến ¶nh + Type KiÓu khèi (Blocks <=> Khèi vu«ng; Pyramids <=> Khèi chãp) + Size KÝch cì cña khèi + Depth §é s©u cña khèi + Lùa chän Solid Front Faces sÏ t« toµn nhỏ bé bÒ mÆt cña khèi • Find Edges... ChuyÓn ¶nh chôp sang trọng d¹ng ®−êng nÐt vÏ s¸ng • Glowing Edges... ChuyÓn ¶nh chôp sang trọng d¹ng ®−êng nÐt vÏ tèi + Edge Width §é dµy cña ®−êng nÐt + Edge Brightness§é s¸ng cña ®−êng nÐt + Smoodness §é mÞn cña ®−êng nÐt • Tiles... Chia ¶nh thµnh c¸c sườn ¶nh nhá + Number of Tiles Sè l−îng « + Maximum Offset Sè ®èi t−îng t¹o thªm + Lùa chän Inverse Image ®Ó t« viªn cña c¸c khung • Trace Contour... ChuyÓn ¶nh sang trọng d¹ng ®−êng nÐt
 • Xem thêm: nhung hinh anh hai nao

 • 26. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net + Level Møc ®é chuyÓn + Edge H−íng chuyÓn (Upper Lªn trªn/ Lower Xuèng d−íi) • Wind... HiÖu øng giã cuÊn + Menthod Ph−¬ng thøc - Wind NhÑ - Blast Trung b×nh - Stagger M¹nh + Direction H−íng giã - From the Left Tõ bªn tr¸i - From the Right Tõ bªn ph¶i 2. C¸c hiÖu øng vÒ ch×m vµ næi cña ¶nh + Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng + Chän Filter -> Texture mang đến c¸c lùa chän • Craquelure... T¹o c¸c h»n khèi + Crack Spacing §é réng cña c¸c ®−êng ph©n v¹ch + Crack Depth §é s©u cña c¸c ®−êng ph©n v¹ch + Crack Brightness §é s¸ng tèi cña c¸c ®−êng ph©n v¹ch • Grain... T¹o c¸c h¹t s¹n ¶nh + Intensity §é s¾c cña s¹n + Contrast §é s¸ng tèi cña mµu ¶nh • Mosaic Tiles... T¹o c¸c « khèi næi + Tile Size kÝch cì cña khèi + Grout Width §é réng cña c¸c vïng ch×m + Lighten Grount §é s¸ng cña c¸c vïng ch×m • Patchwork... T¹o khèi kh«ng gian + Square Size KÝch cì cña khèi + Relief Kho¶ng ph©n c¸ch ngang cña c¸c khèi • Stained Glass...T¹o c¸c m¹ng l−íi + Cell size KÝch cì cña m¹ng l−íi + Border Thichness §é dµy cña ®−êng viÒn
 • 27. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net + Light Intensity §é s¾c cña viÒn • Texturizer... HiÖu øng v»n + Texture Lùa chän kiÓu hiÖu øng + Scaling Gi¸ trÞ phãng + Relief ¸p lùc s¸ng tèi + Light Direction VÞ trÝ ®Ìn chiÕu cña hiÖu øng 3. Bé läc hiÖu øng vÏ + Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng + Chän Filter -> Brush Strokes • Accented Edges ChuyÓn s¶ng sang trọng thÓ hiÖn d¹ng nÐt vÏ + Edge Width §é dµy cña nÐt + Edge Brightness§é s¸ng tèi + Smoothness §é mÞn cña ®−êng viÒn • Angle Strokes HiÖu øng cuÊn nÐt vÏ + Direction Balance C©n b»ng h−íng cuÊn + Stroke Length §é dµi cña nÐt chæi quÐt + Sharpness ¸p lùc thÓ hiÖn cña chæi quÐt • Dark Strokes ChuyÓn sang trọng hiÖu øng tèi + Balance Gi¸ trÞ c©n b»ng + Black Intensity T¨ng gi¸ trÞ tèi + White Intensity T¨ng gi¸ trÞ s¸ng • Ink OutLines T¹o hiÖu øng mèc ¶nh + Stroke Length §é dµi cña ¸p lùc + Dark Intensity T¨ng gi¸ trÞ tèi + Light Intensity T¨ng gi¸ trÞ s¸ng • Spatter HiÖu øng viÒn mµu + Spray Radius B¸n kÝnh cña c¸c nÐt + Smoothness §é mÞn cña nÐt Chó ý: C¸c hiÖu øng cßn l¹i vô lùa chän Filter häc viªn tù t×m hiÓu dùa theo đuổi vèn kiÕn thøc ®· häc vô phÇn bµi 8 vµ bµi 9.
 • 28. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net Bµi 10: Chän vïng ¶nh b»ng ®−êng dÉn Trong Khi chän ¶nh nÕu dïng c¸c c«ng cô vµ chøc n¨ng ®· häc ë c¸c phÇn tr−íc th× thao t¸c chän chØ lµ t−¬ng ®èi vµ ®ßi hái thêi gian lận nhiÒu cho thao t¸c lùa chän. B»ng ph−¬ng ph¸p ®−êng dÉn tao cã thÓ chän t−¬ng ®èi mét vïng ¶nh sau ®ã sö dông c¸c c«ng cô hiÖu chØnh biªn ®−êng dÉn ®Ó cã ®−îc mét vïng chän ¶nh tuyÖt ®èi chÝnh x¸c. 1/ C¸c thao t¸c t¹o ®−êng dÉn a. Sö dông c¸c c«ng cô vÏ ®−êng dÉn Lùa chän c«ng cô 1.7 (P) sÏ cã c¸c chøc n¨ng t¹o ®−êng dÉn nh− sau: 1.7.1 Pen Tool T¹o ®−êng dÉn b»ng c¸ch chän liªn tiÕp c¸c ®iÓm (cã thÓ bÊm kÐo chuét t¹i mçi ®iÓm chän ®Ó uÊn ®−êng cong võa t¹o) 1.7.2 Magnetic Pen Tool T¹o ®−êng dÉn b»ng c¸ch bÊm kÐo chuét ®i qua chuyện ph©n v¹ch mµu cña ¶nh (sÏ t¹o ®−îc mét ®−êng dÉn ®i qua ph©n v¹ch mµu ®ã) 1.7.3 FreeForm Pen Tool T¹o ®−êng dÉn b»ng c¸ch bÊm kÐo chuét ®Ó vÏ ®−êng tù do Chó ý: Khi vÏ ®−êng dÉn cÇn ph¶i t¹o khÐp kÝn ®Ó cã kh¶ n¨ng chuyÓn thµnh biªn chän ¶nh b. ChuyÓn biªn chän thµnh mét ®−êng dÉn + Lùa chän vïng ¶nh cÇn hiÖu chØnh (cã thÓ lµ t−¬ng ®èi) + Chän Windows -> Show Paths (hiÖn hép tho¹i Paths) -> BÊm chuét vµo nót Makes Work Path From Selection (nót sè 4 vô hép Path) -> Biªn chän ¶nh sÏ chuyÓn sang trọng dang ®−êng dÉn. 2/ Lµm viÖc víi ®−êng dÉn a. HiÖu chØnh ®é b¸m s¸t ®−êng dÉn vµo vïng ¶nh chän + T¹o ®−êng dÉn t−¬ng ®èi ®i theo đuổi viÒn ¶nh chän + Chän c«ng cô 1.7 (P) cã c¸c lùa chän hiÖu chØnh sau: 1.7.4 Add Anchor Point Tool (+) Thªm mét sè ®Ønh vµo ®−êng dÉn (bÊm chuét vµo vÞ trÝ trªn ®−êng dÉn cÇn thªm ®Ønh) * NÕu ®−a con cái trá ®Õn ®Ønh nµo ®ã th× tao cã thÓ dÞch chuyÓn vÞ trÝ ®Ønh ®ã hoÆc bÊm kÐo chuét vµo tay vÞn ®Ó uÊn cong ®−êng dÉn. 1.7.5 Delete Anchor Point Tool (-) Xo¸ phủ mét sè ®Ønh trªn ®−êng dÉn (bÊm chuét vµo ®Ønh trªn ®−êng dÉn cÇn lo¹i bá)
 • 29. Photoshop – for beginer http://dohoavn.net 1.7.6 Direct Selection Tool (A) HiÖu chØnh ®Ønh (bÊm kÐo chuét t¹i mét ®Ønh ®Ó dÞch chuyÓn hoÆc bÊm kÐo chuét t¹i tay vÞ cña ®iÓm ®ã ®Ó uÊn cong) 1.7.7 Convert Point Tool ThiÕt lËp l¹i tay vÞn cña mét ®Ønh bÊt kú (bÊm kÐo chuét t¹i ®iÓm ®Ønh -> t¹o l¹i nhì tay vÞn ®Òu t¹i ®Ønh lùa chän) b. ChuyÓn biªn chän sang trọng biªn chän ¶nh + HiÖu chØnh ®−êng dÉn b¸m s¸t vïng ¶nh cÇn lùa chän (b»ng c¸c thao t¸c ë phÇn trªn) + Chän Window -> Show Path (hiÖn hép Path) -> BÊm chän tªn ®−êng dÉn cÇn chuyÓn vô hép Path + BÊm chuét vµo nót Load Path as a Selection (nót sè 3 vô hép Path) -> T¹o ®−îc biªn chän ¶nh b¸m s¸t ®−êng dÉn. c. C¸c thao t¸c l−u tr÷ vµ t« ®−êng dÉn + T¹o ®−êng dÉn + Chän Window -> Show Path (hiÖn hép tho¹i Path) - T« mµu hiÖn hµnh vµo vïng nÒn ®−êng dÉn: BÊm chän nót Fills path with foreground color (nót sè 1) - T¹o nÐt viÒn cña biªn chän b»ng mµu hiÖn hµnh: BÊm chän nót Strokes path with foreground color (nót sè 2) - L−u biªn chän víi mét tªn: BÊm chuét vµo nót () vô hép Path (hiÖn Menu lùa chän) - Chän Save Path - Gâ tªn - OK - T¹o biªn chän míi: BÊm chän nót Creates new path (nót sè 5 trong hép Path) - Xo¸ biªn chän: BÊm chän biªn cÇn xo¸ vµ kÐo vµo biÓu t−îng Deletes curent path (nót sè 6 vô hép Path) Chó ý: - Khi kh«ng muèn thÓ hiÖn ®−êng dÉn trªn ¶nh: BÊm chän nót () trong hép Path (hiÖn Menu lùa chän) - Chän Turn Off Path. - Khi muèn thÓ hiÖn ®−êng dÉn trªn ¶nh: BÊm chuét vµo tªn ®−êng dÉn vô hép Path cÇn thÓ hiÖn.