tiêu khiết thanh giá bao nhiêu

1. Thành ph&#7847n:

Bạn đang xem: tiêu khiết thanh giá bao nhiêu

Cao chào bán biên liên..........................300mg

Cao r&#7867 qu&#7841t..................................120mg

Cao b&#7891 công anh..........................50mg

Cao sói r&#7915ng................................50mg

2. Công d&#7909ng

Th&#7921c ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng Tiêu Khi&#7871t Thanh giúp ng&#259n ng&#7915a và gi&#7843m những tri&#7879u ch&#7913ng viêm &#273&#432&#7901ng hô h&#7845p bên trên m&#7841n tính nh&#432: viêm thanh qu&#7843n, viêm amidan, kh&#7843n ti&#7871ng, m&#7845t ti&#7871ng. H&#7895 tr&#7907 những bi&#7879n pháp &#273i&#7873u tr&#7883 chi viêm, gi&#7843m s&#432ng, gi&#7843m viêm thanh qu&#7843n, thực hiện nhập sáng sủa gi&#7885ng thưa.

3. H&#432&#7899ng d&#7851n s&#7917 d&#7909ng:

H&#7895 tr&#7907 chống ng&#7915a: Ngày u&#7889ng 2 l&#7847n, m&#7895i l&#7847n 2 viên

H&#7895 tr&#7907 &#273i&#7873u tr&#7883: Ngày u&#7889ng 2 l&#7847n, m&#7895i l&#7847n 3 viên

Xem thêm: phim danh nhau hay nhat the gioi

Nên u&#7889ng tr&#432&#7899c b&#7919a &#259n một phần hai tiếng ho&#7863c sau b&#7919a &#259n 1 gi&#7901.

Nên sử dụng 1 &#273&#7907t liên t&#7909c t&#7915 3-6 mon &#273&#7875 sở hữu k&#7871t qu&#7843 t&#7889t nh&#7845t

" S&#7843n ph&#7849m này là th&#7921c ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng, ko ph&#7843i là thu&#7889c và không tồn tại tác d&#7909ng thay cho th&#7871 thu&#7889c ch&#7919a b&#7879nh "

4. B&#7843o qu&#7843n

&#272&#7875 n&#417i thô đuối, tách độ sáng.

S&#7889 &#272K/Reg.No: 15650/2014/ATTP-XNCB

M&#7897t s&#7889 bài xích vi&#7871t b&#7841n sở hữu thê quan liêu tâm

>>> Bài thu&#7889c tr&#7883 viêm h&#7885ng và thanh qu&#7843n

Xem thêm: tao quan 2017 moi nhat

>>> Khi b&#7883 viêm h&#7885ng nên và tránh việc &#259n gì?

>>> Cách ch&#7919a ho, d&#7883 &#7913ng t&#7841i &#273&#417n gi&#7843n t&#7841i nhà

>>> Dùng thu&#7889c tr&#7883 hen th&#7871 này mang lại hi&#7879u qu&#7843